430 Adet Kent Mobilyası (reklam Panosu) Tesis Edilmesi Ve İşletilmesi İhale İlanı

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1. BÖLÜM

İDARİ KISIM

1. İHALE:

Pendik Belediye Başkanlığı tarafından; Aşağıdaki listede dökümü yapılan Belediyemiz sınırları içerisinde ve belediyemiz tarafından belirlenen  cadde ve sokaklardaki uygun yerlere toplam 430 adet kent mobilyası (afiş değiştiricili, ışıklı, cam korumalı ve harekeli billboard, CLP raket pano ve megalight) tesis edilmesi ve işletilmesi için 10 (on) yıllığına işletilmesi işidir. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi, No:11 / PENDİK” adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi "Kapalı Teklif Usulü" uyarınca yapılacaktır.

2. İHALESİ YAPILACAK KENT MOBİLYALARI (REKLAM PANOLARI):

İHALEYE ÇIKARILACAK KENT MOBİLYALARI(REKLAM PANOLARI)

ADET

SCROLLER (AFİŞ DEĞİŞTİRİCİLİ) WİEGE MEGALİGHT

3

AFİŞ DEĞİŞTİRİCİLİ (IŞIKLI, CAM KORUMALI, HAREKETLİ) BILLBOARD

327

CLP (CİTY LİGHT POSTER) RAKET PANO

100

GENEL TOPLAM

430

 

3. ŞARTNAME:

Şartname bedeli 1.000,00.- (Bin) TL olup, şartname ücreti Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra tahsildar alındı belgesi ile  Pendik Belediyesi Tesisler Müdürlüğü Tahsis Biriminden Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi No:177 Pendik/İSTANBUL) temin edilebilir. 

4. İHALEDEN VAZGEÇME:

İdare, ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

5. İHALE BİLGİLERİ:

Muhammen Bedel (Yıllık)    :706.500,00  - (Yedi Yüz Altı Bin Beş Yüz)- TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı         : .21.195,00 -   (Yirmi Bir Bin Yüz Doksan Beş)- TL (Yıllık muhammen bedelin %3’ü)

Kesin Teminat Bedeli            : İhale kesinleştikten sonra ihale bedeli üzerinden % 6 nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

İhale Süresi : 10 (on) yıldır.

İşletme bedeli yıllık peşin olarak alınacaktır.

İhale Tarihi: 05/04/2018   Saat: 10: 00

6. İHALEYE KATILABİLECEK OLANLAR:

İhaleye, Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak, istenilen belgeleri bulundurmak ve vermek zorunludur.

7. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

2886 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen kimseler ile 83. ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse başka bir vasıta ile ihaleye giremezler. Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

 7.1. İhaleyi yapan idarenin;

 7.1.1. İta amirleri,

 7.1.2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

 7.1.3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

 7.1.4. (Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

 7.2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

8. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

 8.1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

   8.1.1. İkametgâh belgesi,

   8.1.2. Nüfus cüzdan sureti,

   8.1.3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

   8.1.4.  Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

   8.1.5.  Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

   8.1.6.  Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

  8.2. TÜZEL KİŞİLERDEN:

   8.2.1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

   8.2.2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

   8.2.3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

   8.2.4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

   8.2.5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

  8.3. ORTAK GİRİŞİMDEN:

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

9. TEMİNATLARIN TESLİM YERİ:

Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

10.  KOMİSYONUN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI:

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11. TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

12. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE YER TESLİMİ:

Sözleşme imzalandıktan sonra kent mobilyalarından daha önce tesis edilmiş ve işletilmeye hazır 3 adet megalight, 100 adet billboard, 208 adet afiş değiştiricili (ışıklı, cam korumalı ve harekeli) billboard, 34 adet CLP raket pano Belediye tarafından  düzenlenecek bir tutanakla yükleniciye teslim edilecektir.

Teslim edilen kent mobilyalarından 100 adet billboard, afiş değiştiricili (ışıklı, cam korumalı ve harekeli) billboard olarak ve diğer kent mobilyaları ise şartnamenin teknik kısmına göre sözleşme tarihi itibariyle bir yıl içerisinde yenilenecektir.

 13. İŞLETME SÜRESİ, PEŞİNAT VE ARTIŞ:

İşletme süresi, sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıldır. İşletme bedelleri yıllık peşin olarak tahsil edilecektir.

İşletme bedeli, sözleşme süresince her yıl güncellenecek olup, bedel Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE Endeksinin “Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı” esas olmak üzere artırılacak ve yükleniciye tebliğ edilecektir.

14. BELEDİYENİN KULLANIMI:

Yüklenici, kent mobilyalarından megalightların birer yüzünü ve diğer kent mobilyalarının yıllık % 20 sini, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce bildirilen yerlerde, Belediye reklam ve duyurularında kullanılmak amacıyla Belediyeye ücretsiz tahsis edecektir. Belediyeye tahsis edilen kent mobilyaların yapılacak  reklam ve duyurunun baskısı ve basılan reklam ve duyuruların asılması  yükleniciye aittir. Yüklenici bunun için Belediyeden ücret talep etmeyecektir.  Belediye söz konusu Kent Mobilyalarını kullanma isteğini 5 gün önceden yükleniciye bildirecektir.   


27 Mart 2018