Kent Mobilyaları (reklam Panoları) İhale İlanı

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

1. İHALE:

Pendik Belediye Başkanlığı tarafından; Belediyemiz sınırları içerisinde tesis edilmiş olan kent mobilyalarının yenilenmesi, ilave kent mobilyası tesis edilmesi ve 10 (on) yıllığına işletilmesi işi ihale edilecektir. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi, No:11 / PENDİK” adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi "Kapalı Teklif Usulü" uyarınca yapılacaktır.

2. İHALEYE KONU KENT MOBİLYALARI:

Kent mobilyalarından daha önce tesis edilmiş olan ve işletilmeye hazır 3 adet Afiş Değiştiricili Megalight, 100 adet Klasik Billboard, 208 adet Afiş Değiştiricili (ışıklı ve cam korumalı) Billboard, 34 adetAfiş Değiştiricili CLP Raket Pano Belediye tarafından düzenlenecek bir tutanakla yükleniciye teslim edilecektir.

Teslim edilen toplam 345 adet kent mobilyasına Yüklenici tarafından 15 adet daha kent mobilyası ilave edilerek toplam 360 adet kent mobilyası, 1 yıl içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde yenilenerek, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bildirilen yerlere konumlandırılıp, hizmete hazır hale getirilecektir. Yüklenici kent mobilyalarının tesisi için Belediyeden ücret talep edemez.

 

KENT MOBİLYALARI (REKLAM PANOLARI)

ADET

Klasik Işıklı Billboard

250

Afiş Değiştiricili veya Sabit Raket (CLP-City Light Poster)

100

Afiş Değiştiricili Megalight veya Sabit Megaboard

10

GENEL TOPLAM

360

 

3. ŞARTNAME:

Şartname bedeli 1.000,00.- (Bin) TL olup, şartname ücreti Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra tahsildar alındı belgesi ile Pendik Belediyesi Tesisler Müdürlüğü Tahsis Biriminden ( Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi No:177 Pendik/İSTANBUL) temin edilebilir.

4. İHALEDEN VAZGEÇME:

İdare, ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

5. İHALE BİLGİLERİ:

Muhammen Bedel (Yıllık) : 465.600,00 – (DörtYüzAltmışBeşBinAltıYüz)- TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı :13.968,00- (OnÜçBinDokuzYüzAltmışSekiz)- TL (Yıllık muhammen bedelin %3’ü)

Kesin Teminat Bedeli :İhale kesinleştikten sonra ihale bedeli üzerinden % 6 nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

İhale Süresi : 10 (on) yıldır.

İşletme bedeli yıllık peşin olarak alınacaktır.

İhale Tarihi: 29/05/ 2018 Saat: 11 : 30

6. İhaleye Katılabilecek Olanlar:

İhaleye, Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak, istenilen belgeleri bulundurmak ve vermek zorunludur.

7. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

2886 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen kimseler ile 83. ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse başka bir vasıta ile ihaleye giremezler. Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

  7.1. İhaleyi yapan idarenin;

  7.1.1. İta amirleri,

  7.1.2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

  7.1.3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

  7.1.4.(Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

  7.2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

8. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

  8.1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

  8.1.1. İkametgâh belgesi,

  8.1.2. Nüfus cüzdan sureti,

  8.1.3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

  8.1.4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

  8.1.5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

  8.1.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

  8.2. TÜZEL KİŞİLERDEN:

  8.2.1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

  8.2.2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

  8.2.3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

  8.2.4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

  8.2.5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

  8.3. ORTAK GİRİŞİMDEN:

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

9. Teminatların teslim yeri:

Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

10. KomisyonUN ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması:

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11. Tekliflerin Verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

12. BELEDİYENİN KULLANIMI:

Yüklenici, kent mobilyalarından afiş değiştiricili megalightlar ve sabit megaboardların bir afişlik yüzünü ve diğer kent mobilyalarının yıllık % 20 sini, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce bildirilen yerlerde ve bildirilen kent mobilyalarında, Belediye reklam ve duyurularında kullanılmak amacıyla Belediyeye ücretsiz tahsis edecektir. Belediyeye tahsis edilecek kent mobilyalarında yapılacak olan reklam ve duyurunun baskısı, ayrıca basılan reklam ve duyuruların asılması yükleniciye aittir. Yüklenici bunun için Belediyeden ücret talep etmeyecektir. Belediye söz konusu kent mobilyalarını kullanma isteğini 5 gün önceden yükleniciye bildirecektir.

Kaymakamlık tarafından ilgili mevzuat gereğince kent mobilyalarının bir kısmının veya tamamının belirli bir süre için kamu yararına kullanılmasının talep edilmesi halinde bu durum Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yükleniciye bildirilecek ve yüklenici tarafından talep yerine getirilecektir.


18 Mayıs 2018