Şeyhli 8768 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazda Bulunan B1-5 Blok 1.kat 6 Nolu Daire Taşınmaz Mal Satış İhalesi

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik TOKİ 1. Etap içerisinde bulunan Pendik Belediyesi mülkiyetindeki daireler, yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. İhale, “Batı Mh. 19 Mayıs Caddesi, No:55 / PENDİK” adresindeki Pendik Belediye Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 100 (yüz) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin edilebilir.

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

BLOK

YÖN

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

ODA SAYISI

BRÜT ALAN (m²)

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE GÜN VE SAATİ

Şeyhli

8768/1

B1-5

Güneybatı

1.Kat

6

2+1

90

200.000,00

6.000,00

26.12.2017

Salı

Saat:10.00

 

Daire özellikleri:

 a) Deprem Yönetmeliğine uygun, radye temel ve tünel kalıp sistemine göre yapılmış,

 b) Duvarlar içten ısı yalıtımlı,

 c) Antre, koridor ve mutfak seramik kaplama; banyo, wc ve lavabo seramik ve fayans kaplama,

 d) Çevre düzenlemesi yapılmış, 

 e) Kombi sistemine göre doğalgazlı, çift asansörlü,

 f) Cami, Alış-veriş alanları ve çocuk oyun alanları mevcut güvenlikli site içinde,

 g) Pencere çerçeveleri çift camlı PVC

 h) Sabiha Gökçen Havaalanına 6 km., TEM karayolu ve Fuar Alanına 6 km.,  E-5 karayoluna 4 km., Ticaret Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okuluna 500 m., İlköğretim okuluna 700 m. mesafededir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

4 - İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı irad kaydedilir.

5 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK  KİŞİLERDEN :

 1 - İkametgah belgesi

 2 - Nüfus cüzdan sureti

 3 - Noter tasdikli imza beyannamesi

 4 - Geçici teminat  mektubu veya makbuzu

 5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

 6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

B) TÜZEL  KİŞİLERDEN :

 1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

 3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

 4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

 5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

 6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

7- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

 a) Tedavüldeki Türk Parası

 b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

 c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

8- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

9- Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi gayrimenkule ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

10- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31’inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, ihale bedelinin tamamını ödeyecek ve 2886 sayılı kanunun 61ncı maddesi uyarınca taahhüdünü yerine getirdiğinden geçici teminatı kesin teminata çevirmesi gerekmeyecektir.


06 Aralık 2017