Destek Hizmetleri Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 6

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde; harcama birimlerimiz tarafından talep edilen mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihale süreçlerini gerçekleştirmek.

 - Belediyenin tüm harcama birimlerinin hizmet içi kullanımında gerekli olan kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçların; ambar stokları çerçevesinde temin ve teslimini ifa etmek ve ambar stok durumunu kontrol altında tutmak.

 - Pendik Belediyesinin tüm hizmet birimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların gerçek ihtiyaç/talepleri (cenaze, eğitim, spor, diğer sosyal ve kültürel etkinlikler vb.) doğrultusunda, şehir içi ve şehir dışı taşıma işleri ile belediye personel servis hizmetlerini gerçekleştirmek.

 - GSM, sabit telefon ve data hatlarının abonelik işlemlerini, tarife tanımlamalarını yapmak ve fatura takip-ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.

 - İlçe sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların, derneklerin, vakıfların ve spor kulüplerinin talepleri ve/veya belediye meclisinin kararıyla imzalanacak protokoller doğrultusunda geçici taşıt tahsisi yapmak.

 - Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak, gerekli denetimleri gerçekleştirerek aykırı uygulamalara yönelik yaptırımları belirleyip yürütmek.

 - Belediyede bulunan tüm araçların kayıtlarının tutulmasını ve fenni muayene, egzoz testi ve araç sigortalarının yapılmasını sağlamak.

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 1 - 34890

Telefon 444 81 80-1149

Faks 0216 585 14 35


FARUK DEMİR
Müdür
fdemir@pendik.bel.tr
Marmara Üniversitesi - Kimya Mühendisliği Mezunu
1987, İstanbul Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1149

FATİH KORKMAZ
Satın Alma ve Destek Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
fkorkmaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1347

SEDAT DALÇIK
Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
sdalcik@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 5324

ERCAN ERKAN
Tesisler Bölüm Sorumlusu
ercanerkan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1146

VOLKAN TÜRKMEN
Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu
vturkmen@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2331

MUSTAFA TAHA ARSLAN
Satın Alma Birim Sorumlusu
mustafaarslan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1148

NİHAT BÜLBÜL
Ulaştırma Birim Sorumlusu
nbulbul@pendikbel.tr
Tel: 444 81 80 / 5323

FUAT ÖNDER
İç Temizlik ve İdari İşler Birim Sorumlusu
fonder@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1157

SELİM ARICI
Tesisler Birim Sorumlusu
sarici@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2321

UMUT ÇAKMAK
Organizasyon Destek Birim Sorumlusu
ucakmak@pendik.bel.tr
Tel: 4448180 / 2332