İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemeye katkıda bulunmak, bununla ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeleri temin ederek gereken çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

 - 2981 sayılı Kanuna göre tapu vermek. Bu kanun kapsamında gecekondu tasfiyesi ve tapu tahsis belgeleri ile ilgili işlemleri yapmak.

 - 775 sayılı Kanununa göre arsa ve daire tahsisini yapmak. Bu kanun kapsamında yapılan iş ve işlemler ile ilgili gerektiğinden Gecekondu Fonunun kullanmak.

 - 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesine göre iş ve işlemleri yürütmek.

 - Gecekondu tasfiyesi işlemlerini yapmak, bununla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.

 - 4706 sayılı Kanuna göre Hazine’den Belediye’ye taşınmaz devri işlemlerini yapmak. Bu kapsamda devir olan taşınmazların hak sahiplerine satış ve tescil işlemlerini yürütmek.

 - Vatandaşlardan gelen dilekçeleri cevaplandırmak.

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Belediye’ye ait taşınmazların kamu kurumlarına devir işlemlerini yapmak.

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırma işlemini yapmak.

 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre ihale ile taşınmazların satışını yapmak.

 - Kamuya ait taşınmazların tevhid, ifraz, ihdas ve terk işlemlerini yapmak.

 - Şartlı veya şartsız taşınmaz bağış işlemleri ile ilgili süreci yürütmek, gereken işlemleri yapmak.

 - Belediye bütçesinden tahsis edilen ödeneği kullanmak.

 - Belediye gayrimenkullerinin envanterlerini tutmak. yönetimini yapmak, gayrimenkul geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, plan ve uygulamayı yapmak veya yaptırmak, bu amaçla değerleme yaptırmak için gerekli hizmetleri satın almak.

 - 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca belediyemize ait taşınmazların takas (trampa), satış, satın alma, irtifak hakkı vb. işlemlerini yürütmek.

 - Belediye lehine irtifak hakkı tesis talepleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, sözleşmeleri uygulamak ve tapuda gerekli tescil sürecini yürütmek.

 - 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca belediyemiz hisselerinin satışlarını ve ihdas sonucu oluşan taşınmazların satış işlemlerini yürütmek.

 - Belediyemize ait taşınmaz mülklerle ilgili başta mahkemeler olmak üzere diğer kurum ve 3.şahıslar nezdinde gerekli işlem ve yazışmaları takip etmek.

 - Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili olarak açılmış başta kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, bedel artırım, izale-i şuyu ve tapu iptal tescil davalarını koordinatör müdürlük sıfatıyla takip etmek, bu kapsamda gerekli işlem ve yazışmaları takip etmek, ilgili kurumlar nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 - Belediye aleyhine açılmış veya açılabilecek kamulaştırmasız el atma davaları ile bedel artırım davalarına karşı gerektiğinde adli veya idari yargıda karşı davalar açmak, bununla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 - Açılan veya açılması muhtemel kamulaştırmasız el atma davaları ile ilgili taşınmaz malikleri ile uzlaşma görüşmeleri yapmak, 6745 sayılı kanunla değişik Kamulaştırma Kanunu’na göre ilgili kurumlar ile gerekli görüşmeleri yapmak, imar değişikliği tekliflerinde bulunmak.

 - Belediyenin 5 yıllık İmar Programlarını hazırlamak, bununla ilgili tüm müdürlükleri koordine etmek, diğer kamu kurumları ile ilgili gerekli görüşme ve yazışma süreçlerini yürütmek.

 - Belediyenin gayrimenkulleri ile ilgili gerektiğinde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapmak, özel mülkiyete konu parseller ile proje ortaklığı görüşmeleri yapmak, protokoller yapmak, gerektiğinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak.

 - Belediye Meclisi, Encümen veya Başkanlık Makamınca yapılmasına karar verilen özel proje çalışmalarına yönelik gerekli değerleme çalışmalarını yapmak, buna yönelik gerektiğinde değerleme hizmeti almak, kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamak, özel mülkiyete konu parsellerin bu projeler kapsamında tevhid, ifraz, terk, taksim, trampa, kat irtifakı/mülkiyeti tescil veya terkin işlemlerini yapmak, bu işlemlerin yapılabilmesine yönelik ilgili taşınmaz maliklerinden vekaletname almak ve gerektiğinde bu işlemleri tapu ve kadastro müdürlüklerinde vekil sıfatıyla yapmak veya yaptırmak.

 - Belediyenin, Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki işlemlerini takip etmek ve gerekli işlemleri yapmak.

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 4 - 34890

Telefon 444 81 80-2351

Faks 0216 585 14 74


MEHMET KESKİN
Müdür
mehmetkeskin@pendik.bel.tr
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Mezunu
1986, Trabzon, Çaykara Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1354

MURAT YAVUZTÜRK
İmar ve Şehircilik Bölüm Sorumlusu
myavuzturk@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2278

ABDULLAH DEMİRTAŞ
Statik Kontrol Birim Sorumlusu
ademirtas@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1265

İSA TOPRAK
Elektrik Kontrol Birim Sorumlusu
itoprak@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1158

EROL BALCIOĞLU
Mimari Kontrol Birim Sorumlusu
ebalcioglu@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1261

AHMED VOLKAN İLİŞ
Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu
avilis@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2592

İBRAHİM GÜN
Evrak Takip Birim Sorumlusu
igun@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2274